Rekeningkunde fokus op die meting van prestasie en die verwerking en kommunikasie van finansiële inligting omtrent ekonomiese sektore.  Hierdie dissipline verseker dat daar aan die vereistes van etiese gedrag, deursigtigheid en verantwoordbaarheid voldoen word.

Dit handel ook oor:

Die logiese , sistematiese en noukeurige keuse en optekening van finansiële inligting en transaksies, asook
Die opstel, analise en interpretasie van finansiële state en bestuursverslae vir die gebruik deur die belanghebbende partye.

Die vak omvat rekeningkundige kennis, vaardighede en waardes wat fokus op die velde van Finansiële rekeningkunde, Bestuursrekeningkunde en Oudit. Hierdie velde dek ‘n wye rekeningkundige spektrum ten einde leerders op ‘n verskeidenheid loopbaangeleenthede voor te berei.

DOELWIT VAN REKENINGKUNDE

Die Rekeningkunde-leerder sal in staat wees om:

 • Finansiële en ander toepaslike data op te teken, te analiseer en te interpreteer ten einde Ingeligte besluite te neem
  Finansiële inligting doeltreffende aan te bied/kommunikeer deur gebruik te maak van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk.
 • ‘n Begrip van rekeningkundige konsepte te ontwikkel en te demonstreer vaardighede, kennis en waardes met werklikesituasies in verband te bring om ‘n balans tussen teorie en praktyk te verseker, om die beroepswêreld te betree en om self-ontwikkeling aan te moedig.
 • Hulle eie finansies en aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend te bestuur.
 • Beginsels toe te pas om probleme op ‘n oordeelkundige en stelselmatige wyse in bekende en onbekende situasies op te los en sodoende die vermoë te ontwikkel om probleme binne die konteksvan die verskeie veld van Rekeningkunde te identifiseer en op te los.

Kritiese, logiese en ontledingsvaardighede en denkprosesse te ontwikkel om leerders in staan te stel om vaardighede op huidige en nuwe situasies toe te pas endie volgende eienskappe te ontwikkel:

 • etiese gedrag
 • gesonde oordeel
 • deeglikheid
 • ordelikheid
 • noukeurigheid
 • netheid
 • met vertroue die uitdagings van ‘n rekeningkundige beroep die hoof te bied, hetsy per hand of elektronies

KURRIKULUM

1. Finansiële rekeningkunde:

 • Rekeningkundige begrippe
 • AARP-beginsels
 • Rekordhouding
 • Rekeningkundige vergelyking
 • Finale rekenings en finansiële state
 • Salarisse en lone
 • Belasting op toegevoegde waarde
 • Versoeningstate

2. Bestuursrekeningkunde:

 • Kosteberekening
 • Begrotings

3. Bestuurshulpbronne:

 • Inheemse boekhoustelsels
 • Vaste bates
 • Voorraad
 • Etiek
 • Interne kontrole