Die Lewensoriëntering-leerarea is daarop gerig om leerders te bemagtig om hul talente te gebruik om hulle volle liggaamlike, geestelike, intellektuele, persoonlike, emosionele en sosiale potensiaal te verwesenlik.

Lewensoriëntering help leerders om vaardighede te ontwikkel om positiewe interaksie te voer en ‘n bydrae tot die gesin, familie, gemeenskap en samelewing te lewer, terwyl hulle waardes soos vervat in die Grondwet, uitleef.  Hulle leer om hul grondwetlike regte en verantwoordelikhede te beoefen, om ander se regte te respekteer en om verdraagsaamheid vir kultuur- en geloofsdiversiteit te toon ten einde ‘n demokratiese samelewing te bou.

Die leerder word in staat gestel om ingeligte, moreel verantwoordelike en verantwoordbare besluite oor hul gesondheid en omgewing te neem.  Leerders word aangemoedig om die nodige lewensvaardighede te verwerf en te beoefen en om op uitdagings te reageer en om ‘n aktiewe en verantwoordelike rol in die ekonomie en die samelewing te speel.

Lewensoriëntering vereis dat leerders eerlik met hulself moet wees. Verskeie take word deur die jaar gedoen as deel van hul assessering. Daar word ook gefokus op die fiksheid van leerders.  Dus word daar ook van hulle verwag om aan fisiese aktiwiteite deel te neem.

Lewensoriëntering is ‘n holistiese vak wat poog om die individu op alle vlakke te ontwikkel. Daar is dus nie spesifieke beroepsgeleenthede nie, maar die leerder word gehelp om beroepskeuse te maak en hom/haarself beter te leer ken en te verbeter.