SKOOLORGANISERING

Die skool begin dwarsdeur die jaar om 8:00 am

1. Aanvangstye

 • Wanneer die klok om 8:00 lui, moet leerlinge reeds by hulle onderskeie klasse netjies aangetree wees.
 • Indien ‘n leerling om een of ander geldige rede laat kom, moet hy eers by mnr. De Koker aanmeld waarna hy eers na sy klas gestuur sal word.
 • Saalopening geskied op Maandae oggende voor pouse, leerders moet so gou as moontlik netjies in klasverband aantree, om die saal stil binne te gaan.
 • Geen laatkommery sal toegelaat word nie.
 • Die skool sluit Maandae tot Donderdae om 14:15 en Vrydae om 13:30.

2. Afwesighede

 • Leerlinge wat van die skool afwesig is, moet onmiddellik by hulle terugkeer ‘n brief van die ouers of mediese sertifikaat aan die registervoog oorhandig.
 • Groot klem word op gereelde skoolbesoek van elke leerling gelê en daarom is hertoelating gekoppel aan getroue skoolbesoek.

3.   Afwesighede tydens toetse en eksamen

 • Indien ‘n vraestel weens ernstige siekte nie geskryf kan word nie, stel die ouer die skool telefonies in kennis en handig ‘n mediese sertifikaat in wat bevestig dat die leerling nie in staat was om die eksamen te skryf nie.
 • Die leerling moet self met die betrokke vakonderwyser reël vir die aflê van ‘n mondelinge of skriftelike eksamen.
 • Enige afwesighede anders as mediese redes, is onaanvaarbaar.
 • Indien afwesig sonder verskoning of indien bogenoemde reëling nie nagekom word nie, kan geen punte vir ‘n vraestel wat nie geskryf is nie, toegeken word nie.

4.   Verlating van terrein gedurende skoolure

 • Indien leerlinge gedurende skooltyd afsprake moet nakom, moet die leerling/ouers reeds 24uur voor die afspraak, ‘n brief met die nodige besonderhede of telefonies die inligting met die hoof of adjunkhoofde deel.
 • Ouers alleenlik moet die kind self kom haal.
 • Leerlinge sal slegs met toestemming van ouers/voogde die skoolterrein mag verlaat nadat die nodige verlofvorm deur die hoof of aangewese adjunkhoof en klasonderwysers geteken is.
 •  Afsprake gedurende skooltyd moet tot die absolute minimum beperk word.
 • Indien ‘n leerling siek word gedurende skoolure, sal die skool die ouerhuis skakel.
 • Leerlinge mag nie self skakel nie. Indien ‘n leerling gedurende skoolure beseer raak of siek word, moet dit onmiddellik by die kantoor aangemeld word.
 • Leerlinge sal slegs in buitengewone omstandighede toegelaat word om die skool tydens skoolure te verlaat.
 • Om teenwoordig gemerk te word moet die leerling tot pouse die skool bywoon.

5.   Klaswisseling

 • Aan die einde van ‘n periode moet die leerlinge op versoek van die onderwyser hulle boeke inpak en wag vir toestemming om te stap.
 • Leerlinge hou links op die stoepe met hulle tasse in hulle regterhand of op die rug vanaf die biblioteek na die snoepwinkel.
 • Wanneer daar vanaf die snoepwinkel na die mediasentrum gewissel word, volg leerlinge die sementpaadjie onder die stoepe steeds met hulle tasse in hulle regterhand of op die rug
 • Binne vyf minute nadat die eerste klok gelui het, moet die leerlinge reeds in die volgende klaskamer wees.
 • Dieselfde reëlings geld vir na pouses.

6.   Klaskamerpraktyk

 • Wanneer leerlinge die klaskamer binnestap, geskied dit ordelik.
 • Klaskamers moet ten alle tye netjies gehou word.
 • Vandalisme: daar mag nie op banke, mure, vensters of toerusting gekrap of geskryf word nie.
 • Beskadiging van terrein, geboue of ander se besittings word in ‘n baie ernstige lig beskou.
 • Geen etery sal in die klas geduld word nie.
 • Gedurende pouse mag niemand in die klaskamers, saal, gimsaal of op die trappe wees nie.
 • Gedurende skooltyd mag niemand by die motorparkering, fietsloods, skietbaan, swembad of “kraal” wees nie, behalwe met die nodige toestemmingsbaadjie.

 7.   Handboeke

 • Boektasse moet van ‘n sterk, duursame materiaal wees sodat geen beskadiging van handboeke of skrifte kan plaasvind nie.
 • Rugsakke mag nie gebruik word as boektas nie, tensy daar stutte teen die kante of afskortings in die binnekant is om die rugsak te versterk.
 •  Geen slagspreuke of enige ander “graffiti” word op boektasse toegelaat nie.
 • Handboeke en skrifte moet in die voorgeskrewe tas gedra word.
 • Alle handboeke moet met ‘n duursame oortreksel oorgetrek word en met groot sorg hanteer word.
 • Plastiek word aanbeveel asook die versterking van die voor en agterblad.
 • Indien ‘n handboek verlore raak, moet die leerling die vervangingskoste betaal en die kwitansie by die handboek administrateur inhandig wat ‘n afskrif aan die leerder sal voorsien.
 • Tasse moet groot genoeg wees om alle handboeke en skrifte te akkommodeer.

 8.   Periodetoesig

 • Toesig vir ‘n betrokke klas en of periode word verkry vanaf die leerlinge se klasroosters.
 • Leerlinge moet direk aan die begin van die periode by die betrokke toesigonderwyser aanmeld en vir die hele periode in die klas wees.

 9.   Ekstra klasse

 • Personeel is beskikbaar van 14:15 tot 15:00. Klasse geskied per afspraak.
 • Graad 12 leerders het elke Maandag ekstra klasse wat ingedeel is volgens hulle rooster-sleutels

 10.  Eksamendatums

 • Eksamendatums is reeds deurgegee op die kwartaalbeplanner en is ook beskikbaar op die “Communicator” en webblad (hscallies).
 • Ouers word versoek om nie met vakansie te gaan gedurende hierdie tyd nie.
 • Roosters vir die eksamen sal vroegtydig aan die leerders voorsien word en is ook aflaaibaar vanaf die “communicator” en die webblad.

 11.  Konsessies vir eksamen en toetse ( ekstra tyd )

 • ‘n Verslag van ‘n opvoedkundige sielkundige of spesialis word vereis indien ‘n leerling addisionele tyd vir eksamen benodig.
 • Leerlinge moet voor elke eksamen of toetssiklus sy/haar toestemmingsbrief vir ekstra tyd by die Departementshoof gaan afhaal.

 12.  Huiswerk

 • Elke leerling is verantwoordelik vir die aanskaf van ‘n dagboek.
 • Die dagboek word gebruik vir die inskryf van huiswerk by die datum wanneer dit gereed moet wees. Dit is wenslik dat ouers hierdie huiswerk kontroleer om op hoogte van die leerling se vordering te bly.
 • Huiswerk is ook op die “Communicator” beskikbaar.
 • Toets en opdragpunte word ook in die dagboek geskryf en kan gekontroleer word deur die ouers.

 13.  Getuigskrifte

 • Leerlinge word aan die einde van Graad 12 voorsien van ‘n getuigskrif.
 • Heruitreiking van enige dokumente is onderhewig aan ‘n administrasiefooi van R30.
 • Addisionele rapporte word uitgereik teen ‘n fooi van R10, en addisionele roosters teen R5.

 14. Finansies

 Skoolfonds

 • Skoolgeld in die vorm van kontant word gedurende die volgende tye ontvang:
 • Leerlinge betaal skoolgelde in die oggend van 7:15 tot na registerperiode, gedurende pouses en na skool.  Ouers kan enige tyd van die dag tot 14:15 in die middag betaal.
 • Kwitansies word vir alle kontantontvangstes uitgereik.
 • Dit sal waardeer word indien persone wat geld inbetaal, op ‘n kwitansie aandring. 
 • Rekeningstate word maandeliks uitgereik. Dit word aan leerlinge oorhandig, wat daarvoor teken.
 • Betaling kan ook direk in die skoolrekening gemaak word deur middel van ‘n aftrekorder of elektroniese oorbetaling met die regte verwysing.
 • Kaartfasiliteite is ook beskikbaar in die kantoor vir die betaling van skoolfonds – teen ‘n ekstra kaartfooi van R10. 

 15.  Kleedkamers

 • Die sleutelwoorde ten opsigte van die kleedkamers is netheid en sindelikheid.
 • Besoeke aan die kleedkamer moet tot die minimum beperk word gedurende skoolure. Dit is nie ‘n kuierplek nie!
 • Gedurende lesperiodes mag kleedkamers slegs met die nodige toestemmingsbaadjie van die vakonderwyser besoek word.
 • Slegs een leerder per baadjie word toegelaat; leerders moet die baadjie aantrek en nie rondsleep nie.
 • Gedurende klastye sal die onderskeie kleedkamers aan die onderpunt van die B-blok oop wees vir seuns en dogters en gedurende pouse die Seuns-kleedkamer in die A-blok en dogters-kleedkamer suid van die saal. 

16.  Toegangshekke

 • Alle hekke word om 8:00am gesluit en gedurende skoolure sal slegs die hek in Wolframstraat toegang verskaf.

 17.  Goeie maniere en etiket

 • ‘n Leerder tree altyd met respek op teenoor onderwysers en hulle meerderes
 • ‘n Seun of meisie praat nooit met ‘n onderwyser/es terwyl sy/haar hande in hulle broeksakke is nie.
 • Ons spreek onderwysers aan as MENEER en onderwyseresse as MEVROU of JUFFROU.
 • Seuns wag vir meisies om eerste by ‘n lokaal in of uit te stap
 • Seuns tree altyd met respek op teenoor ‘n meisie. Daarom sal hulle let op hulle taal as daar meisies in die teenwoordigheid is en hulle sal opstaan sodat die meisie kan sit as daar te min sitplek is.
 • Meisies gedra hulle altyd vroulik. Dus sal hulle taalgebruik en gedrag so wees dat dit hulle goeie opvoeding weerspieël.
 • Kougom kou is verbode.

 18.  Verhouding teenoor mekaar

 • Elke leerling het die verantwoordelikheid om mekaar te help om spangees te bevorder, mekaar daarvan bewus te maak dat sonder mekaar geen taak te groot is nie en goeie verhoudings teenoor mekaar van kardinale belang is.
 • Om die bogenoemde te bewerkstellig is die volgende vereistes vir elke Callies-leerling belangrik:
 • Hoflikheid teenoor mekaar is ‘n kosbare bate, ons is nie mensku nie.
 • Wedersydse respek moet teenoor mekaar betoon word.
 • Hartlikheid – ons is nie suurpruime nie.
 • Gelykmoedig – ons sukkel nie met ‘n humeur en buie nie.
 • Taktvol – ons dink voordat ons praat en trap nie onodig op ander se tone nie.
 • Erkentlik – ons is lief om “dankie” en “dis ‘n plesier” te sê.
 • Regverdig –ons het ‘n “sense of fairplay”.
 •  Humorsin – ons kan ‘n frons met ‘n glimlag afweer.
 • Meelewingskrag – ons kan deur ‘n ander se oë kyk.
 • Bedagsaam – ons is nie onverskillig en gevoelloos nie en let na ons taalgebruik.
 • Wellewend – ons is meer as net beleefd en hoflik.
 • Opreg – ons het nie tweegesigte nie.

 19.  Graad 8 en 9 Leerlinge

 • Jy word vriendelik verplig om in te skakel by die skool en al sy bedrywighede.
 • Jy staan aan die onderpunt van die leer nadat jy verlede jaar aan die bopunt was.
 • Ken jou plek teenoor senior leerlinge en onderwysers.
 • Leer jou matriekleerlinge ken, groet vriendelik en wees die mindere sonder om verneder te word. Hulle is daar om jou in Callies in te wei en die regte manier van doen te leer.
 • Ken en groet die onderwysers.
 • Doen jou plig en werk doelgerig hard aan jou skoolwerk.
 • Leer en ken jou skoollied, skoolkode, skoolwapen, vlag en kleure. Dra dit met waardigheid en trots!
 • Op die terrein van buitemuurse aktiwiteite moet jy ten minste aan een somer-, een wintersport en een kultuur aktiwiteit deel-neem. Skakel in by al die geleenthede wat jou gebied word.
 • Ontwikkel en oefen jou potensiaal op elk van die terreine.
 •  Kultuur- en sportbyeenkomste word in skooldrag bygewoon.
 • Elke graad 8 en 9 leerling word vriendelik verplig om elke kultuur- en sportbyeenkoms by te woon.
 • Op die skolastiese terrein wil ons jou lei tot jou maksimum akademiese prestasie.
 • Om suksesvol te wees, moet jy daagliks gedissiplineerd en met toewyding en getrouheid studeer.
 • Sukses vereis verder dat jy goeie verhoudings sal handhaaf. Goeie verhoudings word verkry deur goeie dissipline.
 • Dissipline is gehoorsaamheid aan wette, ordonansies, regulasies en reëls – elkeen op sy eie terrein.
 • Gehoorsaamheid aan huisreëls bewerk goeie dissipline.
 • Gehoorsaamheid aan skoolreëls verseker goeie verhoudings met jou onderwysers en klasmaats en dit help jou om skolasties te presteer.

 20.  Optrede in die openbaar.

 • Betoon eerbied en respek teenoor ander.
 • Jy moet te alle tye netjies geklee wees in jou skoolklere.
 • Alle skoolreëls t.o.v. skooldrag geld ook buite die skoolterrein.
 • Handhaaf altyd goeie gedrag en maniere. Tree so op dat ander mense vir jou respek sal hê.
 • Jou optrede in die openbaar is ‘n weerspieëling van jou opvoeding en karakter.
 • Wees te alle tye ‘n ambassadeur vir jou skool, veral as jy ‘n skoolfunksie bywoon.
 • GEEN rokery sal geduld word nie.
 • GEEN vashou van hande, soenery ens. sal geduld word nie.

21. Deelname aan sport, kulturele aangeleenthede, verenigings en skoolfunksies

 • ‘n Gelukkige mens is ‘n gebalanseerde mens.
 • Daar is genoeg geleenthede om alle fasette van jou menswees te ontwikkel.
 • Deelname aan buitemuurse aktiwiteite bevorder jou sosiale verhouding met jou medemens.
 • ‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees.
 • Deelname staan bo die idee van wen of verloor.
 • Gepaste skooluniform vir die geleentheid moet gedra word.