Skoolfonds 2019

Die begrotingsbesluit lui as volg;

  1. Dat die begroting van die Hoërskool Carletonville soos opgestel ingevolge artikel 38(2) van die Suid Afrikaanse Skole Wet no.84 van 1996 soos aangepas, aanvaar word na aanleiding van ’n vergadering gehou met die ouers van Hoërskool Carletonville.
  1. Dat die Hoërskool Carletonville ‘n skool is wat ingevolge Artikel 39(1) van die Suid Afrikaanse Skole Wet, skoolgelde vasstel en hef.
  1. Die aantal onderwysposte wat ingevolge Artikel 20(4) van die Suid Afrikaanse Skole Wet geskep word is 14 (VEERTIEN). Die uitgawe hieraan verbonde is R 2,551647-00 en die uitgawe sal gedelg word uit skoolfonds.
  1. Die aantal nie-onderwysposte wat ingevolge Artikel 20(5) van die Suid Afrikaanse Skole Wet van die Wet geskep word is 15 (VYFTIEN). Die uitgawe hieraan verbonde is R 1,214508-00. Die uitgawe sal gedelg word uit skoolfonds.
  1. Ingevolge Artikel 39(2) van die Skolewet Artikel 84 van 1996 soos aangepas, word die volgende skoolgelde vir 2019 vasgestel:

 

Per kind vir Graad  8 – 11:  R1080 p.m.  =  R11 880.00 per jaar

Per kind vir Graad 12:  R1100.00 p.m.  =  R12 100.00 per jaar

 

Volgens die nuutste wysigings soos gepubliseer in die Staatskoerant no. 29311 Vol. 496 gedateer 18 Oktober 2006, mag sekere ouers binne bepaalde voorwaardes kwalifiseer vir gedeeltelike of algehele vrystelling vir betaling van skoolgelde. Vrystellingsvorms is slegs by die skool beskikbaar. Skakel die kantoor in die verband. In die bepaling van volle of gedeeltelike vrystelling neem die Beheerliggaam, in terme van regulasie 6 soos gepubliseer in die staatskoerant, die bruto salaris van beide ouers in berekening as ‘n persentasie van die skoolgeld betaalbaar. Vrystellingsvorms moet voor 28 Februarie 2019 ingehandig word. Alle vrystellingsvorms wat ingehandig word na genoemde datum moet vergesel wees van ‘n brief waarin u die laat indiening motiveer.

Die skoolbegroting sal die beraamde kumulatiewe waardes reflekteer van die gevestigde tendens van skoolfonds wat nie betaal word nie en die algehele, gedeeltelike en voorlopige vrystelling van skoolfonds wat toegestaan aan is aan ouers in terme van die Regulasies van Artikel 39(4) van die Suid Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996, soos aangepas.