Lee Advertensie 2
Lee Advertensie

Besigheidstudies

Besigheidstudies is ‘n keusevak in Graad 10 tot 12.  Die vak behels die kennis, vaardighede en waardes wat van uiterste belang is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname in die formele en informele ekonomiese sektore.

Besigheidstudies as vak behels sakebeginsels, teorie en praktyk wat die grondslag vorm van entrepreneursinisiatiewe, lewensvatbare ondernemings en ekonomiese groei.

 

ASSESERING

‘n Aantal opdragte en/of ondersoeke word op bepaalde tye vereis, wat die leerder sowel as

die onderwyser help om vordering op die gebied van Besigheidstudies deurlopend te monitor.  Punte word aan hierdie opdragte/ondersoeke toegeken en die punte maak deel uit van die jaarpunt.

Die formele assessering sluit ‘n taak, ‘n projek, ‘n aanbieding, toetse en eksamens in.

 

DOELWIT

Plaaslike kontekste word gebruik wat belangrike globale kwessies insluit. 

Leerders word toegelaat om hul kennis en vaardighede op betekenisvolle kontekste toe te pas.

 

BEGINSELS

Die kursus is op die beginsels van die kurrikulum gegrond, insluitende:

  • Maatskaplike transformasie                          
  • Aktiewe en kritieke leer
  • Hoë kennis en vaardigheid                             
  • Vordering
  • Menseregte, inklusiwiteit, omgewing en maatskaplike geregtigheid
  • Waardering vir inheemse kennisstelsels
  • Geloofwaardigheid, gehalte en doeltreffendheid

 

KURRIKULUM

1.      Mikro-omgewing (besigheidsfunksies en gehalte)

2.      Markomgewing

3.      Makro-omgewing

4.      Verhoudings tussen die mikro-, mark- en makro-

      omgwings

5.      Besigheidsektore

6.      Hedendaagse sosio-ekonomiese kwessies

7.      Maatskaplike verantwoordelikheid

8.      Entrepreneurs kenmerke

9.      Vorms van eienaarskap

10.  Kreatiewe denke en probleemoplossing

11.  Besigheidsgeleenthede en verwante faktore

12.  Die keuse van ‘n ligging vir ‘n onderneming

13.  Kontrakte

14.  Die aanbieding van besigheidsinligting

15.  Die besigheidsplan

16.  Sefbestuur in ‘n besigheidskonteks

17.  Die bereiking van besigheidsdoelwitte met behulp 

      van verhoudings en spanprestasie

 

KALENDER

VIND ONS HIER

H/v Dolomite & Kaolin
Carletonville
Gauteng
South Africa

TEL: 018 788 2306